දැව ඉස්කුරුප්පු

  • Wood Screws

    දැව ඉස්කුරුප්පු

    දැව ඉස්කුරුප්පු යනු හිසක්, ෂැන්ක් සහ නූල් සහිත ශරීරයකින් සෑදී ඇති ඉස්කුරුප්පු ය. සම්පූර්ණ ඉස්කුරුප්පු ඇණ නූල් කර නැති නිසා, මෙම ඉස්කුරුප්පු අර්ධ වශයෙන් නූල් (PT) ලෙස හැඳින්වීම සාමාන්‍ය දෙයකි. හිස. ඉස්කුරුප්පු ඇණෙහි හිස යනු ධාවකය අඩංගු කොටස වන අතර එය ඉස්කුරුප්පු ඇණේ ඉහළ කොටස ලෙස සැලකේ. බොහෝ ලී ඉස්කුරුප්පු යනු පැතලි හිස් ය.