කු ed ් නැංගුරම

  • Wedge Anchors

    වෙජ් නැංගුරම්

    කු ed ් an නැංගුරම යනු කොටස් හතරකින් සමන්විත යාන්ත්‍රික වර්ගයේ පුළුල් කිරීමේ නැංගුරමකි: නූල් සහිත නැංගුරම් සිරුර, ප්‍රසාරණ පටය, නට් සහ රෙදි සෝදන යන්ත්‍රය. මෙම නැංගුරම් ඕනෑම යාන්ත්‍රික වර්ග පුළුල් කිරීමේ නැංගුරමක ඉහළම සහ වඩාත්ම ස්ථාවර රඳවා ගැනීමේ අගයන් සපයයි