වසන්ත රෙදි සෝදන යන්ත්ර

  • Spring Washers

    වසන්ත රෙදි සෝදන යන්ත්ර

    මුද්දක් එක් අවස්ථාවක බෙදී හෙලිකොප්ටරයකට නැමී. මෙමඟින් රෙදි සෝදන යන්ත්රය ගාංචුගේ හිස සහ උපස්ථරය අතර වසන්ත බලයක් යෙදීමට හේතු වන අතර එමඟින් රෙදි සෝදන යන්ත්රය උපස්ථරයට එරෙහිව තදින් නඩත්තු කරන අතර නට් හෝ උපස්ථර නූල් වලට එරෙහිව බෝල්ට් නූල් තදින් පවත්වා ගෙන යන අතර භ්රමණයට වැඩි iction ර්ෂණයක් හා ප්රතිරෝධයක් ඇති කරයි. අදාළ ප්‍රමිතීන් වන්නේ ASME B18.21.1, DIN 127 B, සහ එක්සත් ජනපද මිලිටරි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් NASM 35338 (කලින් MS 35338 සහ AN-935) ය.