ලොක්නට්

  • Lock Nuts

    ඇට වර්ග අගුළු දමන්න

    මෙට්‍රික් ලොක් ගෙඩි සියල්ලටම ස්ථිර නොවන "අගුලු දැමීමේ" ක්‍රියාවක් නිර්මාණය කරන අංගයක් ඇත. පවත්නා ව්‍යවර්ථ අගුල් ගෙඩි නූල් විරූපණය මත රඳා පවතින අතර ඒවා අක්‍රීය කළ යුතුය. ඒවා රසායනික නොවන අතර නයිලෝන් ඇතුළු කරන අගුල් ගෙඩි වැනි උෂ්ණත්වය සීමිත නමුත් නැවත භාවිතය තවමත් සීමිතය.