ෂඩාස්රාකාර සොකට් බෝල්ට්

  • Hexagon Socket Bolts

    ෂඩාස්රාකාර සොකට් බෝල්ට්

    එකලස් කිරීමක් සඳහා කොටස් දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් එකට සවි කිරීම සඳහා ෂඩාස්රාකාර සොකට් බෝල්ට් භාවිතා කරනු ලැබේ. එය තනි කොටසක් ලෙස නිෂ්පාදනය කළ නොහැකි නිසා හෝ නඩත්තු කිරීමට හා අලුත්වැඩියා කිරීමට ඉඩ නොදේ. ෂෙක්සෝන් සොකට් බෝල්ට් බොහෝ විට අළුත්වැඩියා හා ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා යොදා ගනී.