හෙක්ස් ඇට වර්ග

  • Hex Nuts

    හෙක්ස් ගෙඩි

    හෙක්ස් ගෙඩි යනු වඩාත් සුලභ ගෙඩි වලින් එකක් වන අතර ඒවා නැංගුරම්, බෝල්ට්, ඉස්කුරුප්පු, ස්ටුඩ්, නූල් ද ds ු සහ මැෂින් ඉස්කුරුප්පු නූල් ඇති වෙනත් ඕනෑම ගාංචු සමඟ භාවිතා කරයි. ෂඩාස්රය සඳහා හෙක්ස් කෙටි වන අතර එයින් අදහස් කරන්නේ ඔවුන්ට පැති හයක් ඇති බවයි