හෙක්ස් බෝල්ට්

  • Hex bolt

    හෙක්ස් බෝල්ට්

    එකලස් කිරීමක් සඳහා කොටස් දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් එකට සවි කිරීම සඳහා හෙක්ස් බෝල්ට් භාවිතා කරනු ලැබේ. එය තනි කොටසක් ලෙස නිෂ්පාදනය කළ නොහැකි නිසා හෝ නඩත්තු කිරීමට හා අලුත්වැඩියා කිරීමට ඉඩ නොදේ. හෙක්ස් බෝල්ට් වැඩිපුරම භාවිතා කරන්නේ අළුත්වැඩියා හා ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී ය. ඔවුන්ට ෂඩාස්රාකාර හිසක් ඇති අතර ස්ථිර හා රළු ලෙස හැසිරවීම සඳහා යන්ත්‍ර නූල් සමඟ පැමිණේ.