සම්පූර්ණ නූල් ද ds ු

  • Full Threaded Rods

    සම්පූර්ණ නූල් ද ds ු

    සම්පූර්ණ නූල් ද ds ු බහුලව දක්නට ලැබේ, පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි ගාංචු බහු ඉදිකිරීම් යෙදුම්වල භාවිතා වේ. ද ds ු එක් කෙළවරක සිට අනික් කෙළවර දක්වා අඛණ්ඩව නූල් කර ඇති අතර ඒවා නිතරම හඳුන්වනු ලබන්නේ සම්පූර්ණ නූල් ද ds ු, රෙඩි සැරයටිය, ටීඑෆ්එල් සැරයටිය (නූල් පූර්ණ දිග), ඒටීආර් (සියලුම නූල් සැරයටිය) සහ වෙනත් විවිධ නම් සහ අක්ෂර මාලාවෙනි.