පැතලි රෙදි සෝදන යන්ත්ර

  • Flat Washers

    පැතලි රෙදි සෝදන යන්ත්ර

    නට් හෝ ගාංචුගේ හිසෙහි දරණ පෘෂ් increase ය වැඩි කිරීමට පැතලි රෙදි සෝදන යන්ත්ර භාවිතා කරනු ලබන අතර එමඟින් විශාල ප්‍රදේශයක් මත ගැට ගැසීමේ බලය පැතිරෙයි. මෘදු ද්‍රව්‍ය හා විශාල කළ හෝ අක්‍රමවත් හැඩැති සිදුරු සමඟ වැඩ කිරීමේදී ඒවා ප්‍රයෝජනවත් වේ.