ෆ්ලැන්ජ් ඇට වර්ග

  • Flange Nuts

    ෆ්ලැන්ජ් ගෙඩි

    ෆ්ලැන්ජ් ඇට වර්ග වඩාත් සුලභ ගෙඩි වලින් එකක් වන අතර ඒවා නැංගුරම්, බෝල්ට්, ඉස්කුරුප්පු, ස්ටුඩ්, නූල් ද ds ු සහ යන්ත්‍ර ඉස්කුරුප්පු නූල් ඇති වෙනත් ගාංචු සමඟ භාවිතා කරයි. ෆ්ලැන්ජ් යනු එයින් අදහස් කරන්නේ ඔවුන්ට පතුලේ ඇති බවයි.