ෆ්ලැන්ජ් හෙඩ් බෝල්ට්

  • Flange Head Bolts

    ෆ්ලැන්ජ් හෙඩ් බෝල්ට්

    එකලස් කිරීමක් සඳහා කොටස් දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් එකට සවි කිරීම සඳහා ෆ්ලැන්ජ් හෙඩ් බෝල්ට් භාවිතා කරනු ලැබේ. එය තනි කොටසක් ලෙස නිෂ්පාදනය කළ නොහැකි නිසා හෝ නඩත්තු කිරීමට හා අලුත්වැඩියා කිරීමට ඉඩ නොදේ. ෆ්ලැන්ජ් හෙඩ් බෝල්ට් බොහෝ විට අළුත්වැඩියා හා ඉදිකිරීම් කටයුතුවලදී භාවිතා වේ. ඔවුනට හිස හිස ඇති අතර ස්ථිර හා රළු ලෙස හැසිරවීම සඳහා යන්ත්‍ර නූල් ඇත.