ඩ්‍රයිවෝල් ඉස්කුරුප්පු

  • Drywall Screws

    ඩ්‍රයිවෝල් ඉස්කුරුප්පු

    Dained න කාබන් වානේ හෝ මල නොබැඳෙන වානේ වලින් සාදා ඇති ඩ්‍රයිවෝල් ඉස්කුරුප්පු ඇණ වියළි පවුර ලී කුට්ටි හෝ ලෝහ ස්ටුඩ් වලට සවි කිරීම සඳහා යොදා ගනී. වෙනත් ඉස්කුරුප්පු වලට වඩා ගැඹුරු නූල් ඔවුන් සතුව ඇති අතර එමඟින් වියළි පවුරෙන් පහසුවෙන් ඉවත් කිරීම වළක්වා ගත හැකිය.