නැංගුරම වැටීම

  • Drop-In Anchors

    හැලෙන නැංගුරම්

    ඩ්‍රොප්-ඉන් නැංගුරම් යනු කොන්ක්‍රීට් වලට නැංගුරම් දැමීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති කාන්තා කොන්ක්‍රීට් නැංගුරම් ය. මේවා බොහෝ විට උඩිස් යෙදුම් සඳහා යොදා ගනී. එය කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ: විස්තාරක ප්ලග් සහ නැංගුරම් ශරීරය.