ඩබල් එන්ඩ් ස්ටුඩ් බෝල්ට්

  • Double End Stud Bolts

    ඩබල් එන්ඩ් ස්ටඩ් බෝල්ට්

    ඩබල් එන්ඩ් ස්ටූඩ් බෝල්ට් යනු නූල් සවි කර ඇති ගාංචු වන අතර ඒවා දෙපස නූල් ඇති අතර නූල් දෙකේ කෙළවරේ නොකියවූ කොටසක් ඇත. නිෂ්පාදකයාගේ අභිමතය පරිදි දෙපැත්තටම හෝ දෙපැත්තටම වටකුරු ලකුණු ලබා දිය හැකිය, ද්විත්ව කෙළවරේ ස්ටුඩ්ස් නිර්මාණය කර ඇත්තේ නූල් කෙළවරක් තට්ටු කරන ලද සිදුරක් තුළ සවි කර ඇති අතර අනෙක් පැත්තෙන් හෙක්ස් නට් ය. කෙළවරට නූල් කර ඇති මතුපිටට සවිකෘත ඇලවීම