බෝල්ට්

 • Hexagon Socket Bolts

  ෂඩාස්රාකාර සොකට් බෝල්ට්

  එකලස් කිරීමක් සඳහා කොටස් දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් එකට සවි කිරීම සඳහා ෂඩාස්රාකාර සොකට් බෝල්ට් භාවිතා කරනු ලැබේ. එය තනි කොටසක් ලෙස නිෂ්පාදනය කළ නොහැකි නිසා හෝ නඩත්තු කිරීමට හා අලුත්වැඩියා කිරීමට ඉඩ නොදේ. ෂෙක්සෝන් සොකට් බෝල්ට් බොහෝ විට අළුත්වැඩියා හා ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා යොදා ගනී.
 • Flange Head Bolts

  ෆ්ලැන්ජ් හෙඩ් බෝල්ට්

  එකලස් කිරීමක් සඳහා කොටස් දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් එකට සවි කිරීම සඳහා ෆ්ලැන්ජ් හෙඩ් බෝල්ට් භාවිතා කරනු ලැබේ. එය තනි කොටසක් ලෙස නිෂ්පාදනය කළ නොහැකි නිසා හෝ නඩත්තු කිරීමට හා අලුත්වැඩියා කිරීමට ඉඩ නොදේ. ෆ්ලැන්ජ් හෙඩ් බෝල්ට් බොහෝ විට අළුත්වැඩියා හා ඉදිකිරීම් කටයුතුවලදී භාවිතා වේ. ඔවුනට හිස හිස ඇති අතර ස්ථිර හා රළු ලෙස හැසිරවීම සඳහා යන්ත්‍ර නූල් ඇත.
 • Hex bolt

  හෙක්ස් බෝල්ට්

  එකලස් කිරීමක් සඳහා කොටස් දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් එකට සවි කිරීම සඳහා හෙක්ස් බෝල්ට් භාවිතා කරනු ලැබේ. එය තනි කොටසක් ලෙස නිෂ්පාදනය කළ නොහැකි නිසා හෝ නඩත්තු කිරීමට හා අලුත්වැඩියා කිරීමට ඉඩ නොදේ. හෙක්ස් බෝල්ට් වැඩිපුරම භාවිතා කරන්නේ අළුත්වැඩියා හා ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී ය. ඔවුන්ට ෂඩාස්රාකාර හිසක් ඇති අතර ස්ථිර හා රළු ලෙස හැසිරවීම සඳහා යන්ත්‍ර නූල් සමඟ පැමිණේ.